Không thấy phần Quản lý vật liệu

Nguyên nhân: Chưa được phân quyền Thủ kho

Giải quyết: Với vai trò Quản trị hoặc Giám đốc dự án, vào phần Thiết lập, chọn tab Phân quyền, add vào vai trò thủ kho

Last updated