Cách người dùng vào xem hồ sơ nhân sự của mình

Một tài khoản nhân viên có thể vào xem hồ sơ nhân sự của cá nhân trên phần mềm Fastwork

Để xem hồ sơ bạn đăng nhập tài khoản trên máy tính

Sau đó ở phần avatar bạn chọn Hồ sơ của tôi

Tại đây bạn sẽ xem được các thông tin nhân sự của chính mình:

- Thông tin cá nhân

- Thông tin nhân sự

- Các hồ sơ đã nộp

- Hợp đồng

- Lương

- Bảo hiểm

- Phụ cấp

- Công tác

- Đào tạo

- Bồi dưỡng

- Khen thưởng

- Kỷ luật

- Gia đình

- Tài sản

- Tài liệu khác

Last updated