Quản lý vật tư

Quản lý vật tư trên FastCons hỗ trợ cho phòng vật tư, thủ kho, hoặc các bộ phận mua hàng - kế toán các nghiệp vụ về Quản lý Hợp đồng với NCC, Quản lý tồn kho - Quản lý định mức vật tư, Quản lý các phiếu mua-nhập - xuất - hoàn theo luồng quy trình, Công nợ với các NCC. Ngoài ra, sẽ có các tính năng đặc thù, hỗ trợ người dùng các nghiệp vụ đặc thù

Last updated