Nhân công

  1. Cách thiết lập danh mục nhân công

Bước 1: Tại giao diện dự án xây dựng chọn Danh mục -> chọn Nhân công

Bước 2: Bạn chọn tiện ích để tạo nhóm nhân công

Bước 3 : Nhập thêm nhóm nhân công -> Thêm

Bước 4 : Chọn + Nhân công để thêm Nhân công cần thêm sau đó ấn Lưu

**Bạn có thể đẩy danh sách nhiều Nhân công lên Fastcons bằng File Excel

Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn tiện ích, chọn nhập dữ liệu

Bước 2: Chọn File mẫu để tải về và điền thông tin nhân công vào File mẫu

Bước 3: Tại giao diện bạn chọn Chọn File >> Bắt đầu tải >> Nhập dữ liệu

  1. Quản lý nhân công

  • Theo dõi nhân công trong từng dự án:

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Nhân công -> Theo dõi nhân công

  • Định mức nhân công

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Nhân công -> Định mức nhân công

  1. So sánh định mức

Trong giao diện của 1 dự án xây dựng, bạn chọn Nhân công -> So sánh định mức

** Cập nhật định mức nhân công tổng hợp từ Kế hoạch thi công hoặc định mức nhân công tổng hợp từ Hợp đồng nhận thầu (BOQ) lên thành định mức nhân công dự án.

Last updated