Cập nhật tháng 9/2023

1.Kế hoạch thi công:

Xác nhận hoàn thành công việc cha khi hoàn thành công việc con cuối cùng chưa được hoàn thành

 • Nội dung xác nhận: "Công việc con cuối cùng đã được hoàn thành. Bạn có muốn hoàn thành công việc cha không?

 • Chỉ xác nhận với công việc con và trong chi tiết công việc

2.Hợp đồng nhận thầu:

Nhập dữ liệu hợp đồng nhận thầu: Với hạng mục là vật tư và dự án cấu hình trường dữ liệu bổ sung có Xuất xứ, Thương hiệu thì khi thêm vật liệu vào danh mục bổ sung thêm 2 thông tin này vào vật liệu

 • Bổ sung thông tin Thương hiệu, Xuất xứ nếu có vào danh sách trả về ở tìm kiếm vật liệu ở Phiếu kho, đề xuất

3.Hợp đồng giao thầu:

Bổ sung các đơn giá, thành tiền vật liệu, nhân công, máy thi công vào mẫu file nhập excel hợp đồng giao thầu

 • Nếu file excel nhập hạng mục không có dự trù vật liệu thì lấy dự trù từ hạng mục tương ứng trong bảng khối lượng nhận thầu theo tỷ lệ khối lượng. Nếu hạng mục và vật liệu dự trù trùng tên và có thông tin đơn giá vật liệu thì lấy đơn giá vật liệu làm đơn giá vật liệu trong dự trù

Nhập excel hợp đồng giao thầu: Bổ sung kiểu đánh chỉ mục A -> I -> 1 -> 1.1 -> 1.1.1

 • Tương tự hợp đồng nhận thầu

4.Phiếu kho:

Phiếu nhập : Highlight vật liệu trong chi tiết phiếu nhập. Cụ thể như sau:

 • Với phiếu nhập ko có liên kết gì với phiếu xuất: Để màu như hiện tại

 • Với phiếu nhập đã có liên kết: Tham khảo phiếu mua

 • Màu đỏ với tỷ lệ xuất là <50%

 • Màu cam với tỷ lệ xuất là >= 50%, <100%

 • Màu hiện tại với tỷ lệ xuất là >=100%"

Phiếu mua, nhập

 • Bổ sung Chi phí vận chuyển trên Giá trị phiếu

 • Giá trị phiếu: Bao gồm cả chi phí vận chuyển

 • Tính lại tiến độ nhập: Không bao gồm chi phí vận chuyển

 • Đơn mua tạo từ Phiếu mua, nhập: Bổ sung Chi phí vận chuyển. Chi phí này sẽ được đưa vào Chi phí nhập trả NCC

5.Quản lý thu chi:

Bổ sung một số trường sau vào Quản lý thu chi dự án:

 • Khách hàng

 • Hợp đồng bán (Là hợp đồng của Khách hàng)

 • Nhà cung cấp

 • Hợp đồng mua (Là hợp đồng của Nhà cung cấp)

 • Người nhận ngoài tổ chức

 • Đối tượng: + Là phiếu mua, thanh toán ... ; + Nếu có nhiều phiếu thì cách nhau dấu phẩy; + Có khả năng link đến chi tiết

 • Chứng từ ghi nợ: Đơn mua/ Đơn bán

6.Báo cáo dự án:

Báo cáo theo dõi tiến độ mua vật liệu có cập nhật như sau :

 • Cho phép tùy chỉnh danh sách, dữ liệu xuất excel báo cáo

 • Bổ sung một số trường Tên phiếu, Địa chỉ NCC, SĐT NCC, Mã vật liệu, Nhóm hàng hóa, Ghi chú vật liệu, Tiền chiết khấu, Thành tiền sau CK, Tiền VAT, Thành tiền VAT

7.Thu chi nội bộ:

Bổ sung, thay đổi một số trường sau vào xuất trong thu chi nội bộ:

 • Khách hàng/Đối tác -> Khách hàng

 • Hợp đồng -> Hợp đồng bán

 • Bổ sung "Hợp đồng mua"

 • Bổ sung "Đối tượng": + Là phiếu mua, thanh toán ... ; + Nếu có nhiều phiếu thì cách nhau dấu phẩy; + Có khả năng link đến chi tiết

 • Đơn mua/ Đơn bán

Last updated