Tạo ra bảng lương lặp lại

● Lựa chọn được mẫu bảng lương tương ứng cho từng phòng ban, bộ phận

● Tự động sinh ra các bảng lương cho từng tháng từ bảng lương lặp lại này.

- Từ Menu HRM =>> Bảng tính lương =>> Bảng lương lặp lại

Last updated