Tích hợp nguồn lead (Website/Ladi/FB)

  1. Hướng dẫn lấy Token trên Fastcons B1: Tại giao diện trang chủ -> chọn phân hệ ADMIN -> chọn Thiết lập hệ thống

B2: Chọn quản lý kết nối Token -> chọn + Thêm mới

B3: Nhập tên Token -> Truy cập dữ liệu chọn: giới hạn -> Module chọn: Cơ hội khách hàng -> chọn Lưu

  1. Hướng dẫn cấu hình kết nối dữ liệu từ Landing Pages về Fastcons B1: Đăng nhập vào trang quản lý Landing Pages (Điều kiện: là tài khoản quản trị)-> Tại giao diện danh sách chọn Landing Page cần cấu hình

B2: Tại giao diện chỉnh sửa Landing Page chọn vào phần nhập thông tin của form -> chọn Lưu data

B3: Tại giao diện cấu hình FORM365 -> chọn Thêm mới

B4: Chọn tích hợp lưu data từ form về bên thứ 3 qua cổng API

B4: Nhập thông tin vào cấu hình API - Tên tài khoản liên kết - API URL: https://fcapi.fastwork.vn/v1/leads?tokenkey=[Mã token trên FC] - API Request Header:

Sau đó chọn Lưu

B5: Nhập tên cấu hình -> chọn Hoàn tất

B6: Chọn Cập nhật

JSON TEMPLATE FC:

Last updated