(Hoàn thành) Thực hiện đề xuất

Người thực hiện đề xuất sẽ là người hoàn thành đề xuất,

Cách 1: Thực hiện hoàn thành đề xuất trên Web.

Bước 1 : Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2: Sau khi đề xuất đã được phê duyệt, chọn Tôi thực hiện và chọn vào đề xuất để thực hiện

Bước 3: Chọn vào Hoàn thành để thực hiện đề xuất đã được phê duyệt

Bước 4: Nhập lý do hoàn thành đề xuất và chọn Lưu thay đổi để thực hiện xong đề xuất

Bước 5: Sau khi nhấn Lưu thay đổi, cần nhập các thông tin của 1 phiếu chi (chỉ đối với đề xuất có trường Tiền tệ đã liên kết với phiếu chi) để lưu lại việc chi trả

(Chi tiết cách tạo xem cuối hướng dẫn: https://helpfastcons.fastwork.vn/huong-dan-module-khac/module-work/admin/danh-muc/cach-tao-mau-de-xuat)

- Các trường thông tin gồm có:

+ [Mã phiếu]: mã phiếu chi

+ [Ngày lập phiếu]: ngày lập phiếu chi

+ [Giá trị]: trị giá của phiếu chi

+ [Quỹ]: Chọn loại quỹ để hoạch toán

+ [Người theo dõi]: thêm người theo dõi phiếu chi

+ [Thuộc hợp đồng]: chọn hợp đồng liên quan đến phiếu này

+ [Phòng ban nhận]: chọn phòng ban nhận

+ [Nhân viên nhận]: chọn nhân viên nhận phiếu chi

+ [Người nhận ngoài tổ chức]: nếu người nhận giá trị phiếu chi

+ [Loại chi]: phiếu chi thuộc loại chi nào tương ứng

+ [Diễn giải]: giải thích rõ phiếu chi làm gì

+ [Tập tin đính kèm]: Đính kèm tập tin hoặc đường liên kết

+ [Hoạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh]: có trừ giá trị phiếu chi vào hoạt động kinh doanh của công ty hay không

+ [Dự án]: chọn dự án liên quan đến phiếu chi

+ [Công việc]: phiếu chi liên quan đến công việc nào trong dự án trên

+ [Đề xuất]: liên quan đến đề xuất cho người thực hiện

+ [Khách hàng]: Phiếu chi này thuộc khách hàng nào

+ [Hợp đồng]: Phiếu chi liên quan đến hợp đồng nào

Bước 6: Sau khi nhập các thông tin phiếu chi người thực hiện đã hoàn thành đề xuất được link tới phiếu chi.

Cách 2: Cách thực hiện đề xuất trên điện thoại

Bước 1 : Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Tại mục GIÁM SÁT chọn Duyệt đề xuất

Bước 3: Chọn menu đề xuất đã duyệt, chọn 1 đề xuất để thực hiện

Bước 4: Mở chi tiết đề xuất và chọn Hoàn thành

Bước 5: Nhập lý do hoàn thành và chọn Hoàn thành để thực hiện đề xuất

Last updated