Thêm mới hợp đồng nhận thầu

 1. Tại giao diện chính, chọn CRM→Hợp đồng

 2. Chọn Hợp đồng nhận thầu và chọn Thêm mới

 3. Chọn dự án và loại hợp đồng tương ứng

 4. Có 2 cách nhập hạng mục vào hợp đồng:

  Cách 1: Nhập trực tiếp thông tin hạng mục vào danh sách hạng mục

  Cách 2: Nhập dữ liệu từ file excel

  Chọn nhập dữ liệuNhập dữ liệu từ file excel

  Chọn tải file mẫu về để nhập các trường thông tin đúng theo quy định của phần mềm

  Nhập các trường thông tin trong file mẫu hạng mục thi công

  Sau khi có file dữ liệu theo đúng mẫu → thực hiện đưa dữ liệu lên hệ thống Thực hiện Chọn file → chọn file vừa chuẩn hóa → chọn Bắt đầu tải file → chờ dữ liệu tải lên xong → chọn Nhập dữ liệu

  Sau khi nhập các hàng mục thi công lên phần mềm → Thực hiện nhập thông tin Hợp đồng:

  • Chủ đầu tư: Lựa chọn thông tin Chủ đầu tư. Có thể thực hiện thêm mới trực tiếp nếu chưa quản lý thông tin trong danh mục Đối tác

  • Số hợp đồng: Nhập số hợp đồng theo quy định

  • Phụ lục số: Nhập số phụ lục hợp đồng (nếu có)

  • Tên phụ lục: Tên phụ lục hợp đồng

  • File hợp đồng: Đính kèm file hợp đồng để quản lý thông tin

  • Chiết khấu: Nhập giá trị chiết khấu của hợp đồng

  • VAT: Nhập VAT của hợp đồng

  • Giá trị hợp đồng: Giá trị Hợp đồng ký với CĐT

  • Ngày ký hợp đồng: Thông tin ngày ký hợp đồng

  • Ngày hợp đồng có hiệu lực: Ngày hiệu lực của hợp đồng

  • Ngày hợp đồng hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực của hợp đồng Nhập xong thông tin → chọn Lưu để lưu lại thông tin Hợp đồng

Last updated