Bảng khối lượng hiển thị không đầy đủ thông tin

Nguyên nhân: Không được phân quyền thấy toàn bộ thông tin của Hợp đồng hoặc chưa Tuỳ chỉnh danh sách hiển thị

Giải quyết: Cập nhật lại phụ trách trong Hợp đồng

*Tuỳ chọn phân quyền cho từng vai trò của hợp đồng:

Vào Tiện ích→Tuỳ chỉnh danh sách, tick chọn các thông tin hiện đang thiếu

Last updated