Nhật ký thi công

Mục đích: Hỗ trợ chúng ta lập 1 báo cáo NKTC tổng hợp từ những bản ghi NKTC hằng ngày Giúp quản lý xem nhanh báo cáo tổng hợp trong tuần, tháng hoặc quý về tiến độ của dự án. Ngoài ra, hỗ trợ xuất báo cáo tổng hợp để gửi cho Chủ đầu tư.

1. Thao tác lập báo cáo tổng hợp

Bước 1: Truy cập báo cáo dự án -> chọn Tiến độ sau đó chọn Nhật ký thi công

Bước 2: Từ giao diện Nhật ký thi công -> chọn Tạo báo cáo

Bước 2: Chọn thời gian cần lập báo cáo tổng hợp:

Bước 3: Sau khi chọn ngày lập báo cáo, tự động điền thông tin của tất cả :

  1. Thông tin Công việc bao gồm

  1. Tổng hợp Nhân công đã sử dụng

  1. Tổng hợp số lượng thiết bị đã sử dụng

  1. Tổng hợp vật tư đã dùng trong kỳ có các thông tin:

  1. Tổng hợp ảnh hiện trường

Bước 4: Nhấn Lưu để tạo mới 1 báo cáo NKTC tổng hợp.

2. Ý nghĩa của báo cáo:

Báo cáo NKTC hỗ trợ quản lý xem nhanh tổng hợp NKTC trong kỳ, đồng thời có thể xuất excel phục vụ công tác gửi cho CĐT báo cáo hoạt động tại công trình trong khoảng một thời gian hoặc chuẩn bị hồ sơ dự án khi đến kỳ nghiệm thu thanh toán.

Để xuất excel báo cáo NKTC ta thực hiện thao tác:

  • Truy cập báo cáo NKTC -> chọn Tải báo cáo khi bạn cần xuất tất cả báo cáo .

  • Báo cáo sẽ thống kê tất cả các báo cáo đã lập tại báo cáo NKTC thành nhiều sheet

  • Nếu muốn xuất 1 báo cáo NKTC thì ta tick chọn vào biểu tưởng dowload

Last updated