Thực hiện

Việc nhập công hỗ trợ linh hoạt trên cả 2 nền tảng Web App và Mobile App

Phù hợp cho đội văn phòng nhập liệu hoặc đội ngũ Ban chỉ huy trực tiếp dưới công trình, dự án

Last updated