Cách điều chỉnh một phiếu thu/phiếu chi trên phần mềm

Tính năng này giúp người sử dụng cập nhật lại thông tin đối với các phiếu thu/chi nhập sai, nhập thiếu như giá trị, dự án, hợp đồng hay người nộp,...

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Để cập nhật Phiếu thu/chi, ở Danh sách phiếu thu/chi → bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần cập nhật

Bước 3: Kích Sửa để điều chỉnh thông tin:

Bước 4: Sau khi cập nhật, bạn kích chọn Lưu thay đổi.

* Lưu ý:

  • Với các phiếu thu/chi bạn có thể cập nhật các thông tin sau:

Mã phiếu, Ngày lập phiếu, Giá trị, Dự án, Hợp đồng, Khách hàng, Phòng ban, Nhân viên, Ghi chú, tích/ bỏ tích Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

  • Đối với thành viên của quỹ thu chi chỉ sửa được phiếu thu/ chi khi phiếu đang ở trạng thái chờ duyệt hoặc được cập quyền sửa phiếu (đã duyệt)

  • Chỉ quản trị của quỹ hoặc tài khoản có quyền QT thì mặc định sẽ sửa được tất cả các phiếu thu/ chi

Last updated