Thiết lập giai đoạn

Giai đoạn trong quy trình chính là những bước sẽ trải qua trong quá trình bán hàng; những giai đoạn sẽ giúp cho quản lý xác định được trong quá trình bán hàng thường nhân viên hay vướng mắc tại giai đoạn nào sẽ có những biện pháp hỗ trợ, đào tạo hướng dẫn tức thời để cải thiện hơn về nghiệp vụ bán hàng của nhân viên.

- Thêm mới:

- Sửa, xóa, chuyển Giai đoạn:

Last updated