Mở khóa tài khoản

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Quản lý người dùng.

Bước 2 : Chọn tài khoản cần mở khóa → Quản trịMở khóa tài khoản.

Bước 3: Viết lời nhắn cho nhân viên được mở khóa và Đồng ý