Cách xem thông báo nội bộ

Cách 1 : Xem thông báo trên Web

Bước 1 : Từ giao diện HRM → chọn Thông báo nội bộ.

Bước 2 : Tại giao diện thông báo chọn thông báo cần xem

Cách 2 : Xem thông báo trên điện thoại

Bước 1 : Tại giao diện bạn chọn sọc ba ngạch góc phải

Bước 2 : Tại mục OFFICE+ → chọn Thông báo nội bộ

Bước 3 : Tại giao diện thông báo chọn thông báo cần xem

*Lưu ý : Thông báo chưa được xem có màu đậm hơn, cỡ chữ lớn hơn

Last updated