Thiết lập cấu hình trong cơ hội khách hàng

- Thiết lập cấu hình thời gian trong cơ hội khách hàng để thiết lập thời gian báo quá hạn tự động cho mỗi cơ hội khách hàng được điều phối cho nhân viên xử lý để nhân viên sẽ có lịch nhắc tự động khi cơ hội khách hàng bị quá hạn.

- Thiết lập cấu hình tác vụ để tạo phím tắt cho cơ hội khách hàng khi được gắn tác vụ có điều kiện gì thì sẽ được gắn trực tiếp cho nhân viên nào xử lý.

Bước 1: Tại menu CRM Quản trị phân hệ CRM +

Bước 2: Tại Cấu hình → chọn Cơ hội khách hàng

Bước 3: Chọn Tác vụ, thực hiện theo các bước sau:

Thêm bộ lọc: Bấm Thêm Đặt tên cho bộ lọc → Bấm Lưu

Thêm Điều kiện → Chọn thuộc tính và Logic

Thuộc tính: Chọn 1 trường có dữ liệu muốn lọc. Ví dụ: Nhu cầu là Thi công dân dụng → Sau đó bấm Lưu

Logic: Chọn trạng thái muốn hiển thị trong các trường sau để thể hiện cho trường Thuộc tính ở trên

*Lưu ý: Có thể tạo nhiều thuộc tính/logic Hoặc Thêm nhóm điều kiện

Bước 4: Chọn người sẽ xử lý cơ hội khi có cơ hội về cho sản phẩm này, chọn lưu để hoàn tất

Last updated