Thêm mới 1 nhóm quy trình

Bước 1: Từ tab WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục sau đó lựa chọn Quy trình

Bước 3: Chọn Nhóm quy trình và Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin các nhóm quy trình và Lưu lại

Last updated