Ghi nhật ký thi công trên Web App

Để báo cáo kết quả công việc thi công hàng ngày trên máy tính thực hiện như sau:

Từ trang chủ Phần mềm → Chọn dự án cần nhập Nhật ký thi công → ở mục Kế hoạch thi công chọn công việc cần báo cáo

Trong chi tiết công việc, ở mục Chức năng → chọn Nhật ký thi công

Nhập thông tin trong nhật ký:

 • Tab Công việc:

  • Vật liệu: Nhập khối lượng vật liệu đã sử dụng cho công việc

  • Nhân công: Báo cáo số lượng nhân công làm việc

  • Máy thi công: Báo cáo số lượng máy sử dụng

 • Tab Hạng mục: Lựa chọn Hạng mục công việc tương ứng để báo cáo khối lượng (nếu có). Hạng mục công việc này thuộc bảng khối lượng trong Hợp đồng nhận thầu

 • Ảnh hiện trường: Báo cáo hình ảnh hiện trường thi công

 • Mã nhật ký: Nhập mã nhật ký để quản lý (nếu có)

 • Nhật ký ngày: Nhật ký thi công của ngày nào?

 • Thời tiết: Báo cáo tình hình thời tiết tương ứng

 • Báo cáo sự cố: Nhập thông tin sự cố xảy ra trong ngày làm việc (nếu có)

 • Tình hình thi công trong ngày:

 • Đề xuất - kiến nghị: Ý kiến đề xuất, kiến nghị (nếu có)

 • Người theo dõi báo cáo: Lựa chọn người theo dõi

 • Ghi chú: Ghi chú thêm cho nhật ký (nếu có)

Nhập đủ thông tin → chọn Lưu để lưu lại nhật ký

Để nhập nhật ký cho nhiều công việc cùng lúc có thể chọn thêm tên công việc ở phần Tìm công việc theo tên

Last updated