Cách tạo thông báo nội bộ từ lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thêm thông báo

Bước 3: Chọn Bổ sung => Thông báo nội bộ

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu, Trình duyệt hoặc Ban hành

Last updated