Giám đốc dự án

Giám đốc dự án: mặc định là người khởi tạo dự án. Để thay đổi Giám đốc dự án cần tài khoản ADMIN hoặc Giám đốc dự án đó thao tác

Tại dự án tương ứng, chọn Thiết lập

Nhập và chọn người thay thế, chọn Lưu