Cách người quản lý theo dõi các báo cáo nhân sự của Doanh nghiệp

ừ menu HRM chọn tính năng Nhân sự. Tại giao diện Báo cáo người quản lý Báo cáo về nhân sự của Doanh nghiệp mình để có những thông tin cập nhật liên tục, realtime chính xác. Phần mềm sẽ cung cấp các trường thông tin để người quản lý có thể theo dõi một cách dễ dàng.

  • Danh sách các nhân viên đã có Hợp đồng lao động

  • Danh sách các nhân viên đang tham gia đóng bảo hiểm

  • Thông tin mức lương của các nhân viên trong Doanh nghiệp

  • Thông tin các khoản phụ cấp với từng nhân viên

  • Danh sách các nhân viên đã có văn bằng

  • Danh sách các nhân viên đã có chứng chỉ

  • Danh sách nhân viên được khen thưởng

  • Danh sách các nhân viên bị kỷ luật

Last updated