Cách di chuyển một công việc

Bước 1: Từ menu WORK chọn “Danh sách công việc”

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần di chuyển

Bước 3: Chọn “Di chuyển”, chọn dự án/quy trình cần di chuyển công việc

Last updated