Cách xuất thông tin hồ sơ nhân sự về excel

Bước 1: Từ giao diện chính chọn HRM → chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện Nhân sự → chọn Quản lý → Vào Tiện ích →Tick Xuất dữ liệu File sẽ được tự động tải về máy tính

Last updated