Cấu hình mẫu in đơn bán

Để cấu hình các loại đơn bán hàng, mua hàng trên phần mềm theo form mẫu của bạn, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ menu CRM bạn chọn “Quản trị phân hệ CRM+”

Bước 2: Từ Cấu hình chọn Bán hàng, chọn tab Mẫu in, chọn Thêm mẫu in

Bước 3: Thực hiện cấu hình

  • Nhập tên mẫu in

  • Chọn mẫu in cho đơn nào

  • Cấu hình theo mẫu của công ty (Trường cố định nhập trực tiếp, trường biến thiên thì sẽ thực hiện chọn trong danh sách và đưa vào

  • Ấn Lưu lại

Last updated