Phân quyền phụ trách khách hàng

Đối với tài khoản nhân viên chỉ được thấy những khách hàng được gán theo dõi hoặc phụ trách.

Để nhân viên thấy được những khách hàng của nhau mà không cần gán phụ trách hoặc theo dõi trên từng khách hàng, ta tiến hành phân quyền phụ trách khách hàng theo các bước sau :

Bước 1: Từ phân hệ CRM chọn Quản trị phân hệ CRM:

Bước 2: Tiếp theo chọn mục Phân Quyền -> Người dùng

Bước 3 : Chọn người dùng cần phân quyền phụ trách , sau đó chọn sang tab Phụ trách

Bước 4 : Chọn những Phòng ban mà nhân viên này phụ trách , sau đó nhấn Lưu để cập nhật phân quyền

Last updated