Tạo đơn hàng từ báo giá

Bước 1: Từ giao diện màn hình chọn CRM → chọn Báo giá

Bước 2: Chọn báo giá cần tạo đơn hàng

Bước 3: Nhấn “Tạo đơn hàng” cho báo giá

Bước 4: Kiểm tra hàng hóa cho đơn hàng

Bước 5: Nhấn lưu để lưu lại đơn hàng

Last updated