QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & QS

Với vai trò Quản lý hợp đồng & QS trên FastCons, phần mềm hỗ trợ cập nhật hợp đồng nhận thầu (BOQ) và giao thầu. Quản lý công tác nghiệm thu - thanh toán với Chủ đầu tư và Nhà thầu phụ

Hỗ trợ liên kết giữa việc Nhận thầu và Giao thầu

*Phân quyền:

Last updated