Cách cập nhật các thông tin trong một hồ sơ nhân sự

Bước 1: Từ giao diện chính chọn HRM → Chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn Quản lý sau đó chọn một hồ sơ cần cập nhật thông tin

Bước 3: Điều chỉnh hồ sơ nhân sự

 • Quản lý thông tin cá nhân

Tại giao diện thông tin cá nhân người dung có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc người quản lý cập nhật thông tin trực tiếp tại thông tin Hồ sơ đó

 • Quản lý thông tin nhân sự

Cập nhật các trường thông tin cần thiết của thông tin 1 nhân viên như mã đăng nhập, mã chấm công, mã nhân viên, … (những trường sao đỏ là những trường bắt buộc cần phải điền)

 • Quản lý thông tin Hồ sơ

 • Quản lý thông tin Hợp đồng

Để thêm Hợp đồng, ta làm các bước như sau: Chọn qua ô Hợp đồng → Chọn Thêm hợp đồng → Nhập các trường thông tin tương ứng rồi Lưu

 • Thêm mới hợp đồng:

 • Quản lý thông tin Lương

Để thêm Lương, ta làm các bước như sau: Chọn qua ô Lương → Chọn Thêm lương → Nhập các trường thông tin tương ứng rồi Lưu

 • Quản lý Bảo hiểm

Để thêm Bảo hiểm, ta làm các bước như sau: Chọn qua ô Bảo hiểm → Chọn Thêm sổ bảo hiểm → Nhập các trường thông tin tương ứng rồi Lưu

 • Quản lý Phụ cấp

Để thêm Phụ cấp, ta làm các bước như sau: Chọn qua ô Phụ cấp → Chọn Thêm phụ cấp → Nhập các trường thông tin tương ứng rồi Lưu

 • Quản lý Công tác

Để thêm Công tác, ta làm các bước như sau: Chọn qua ô Công tác → Chọn Thêm công tác → Nhập các trường thông tin tương ứng rồi Lưu

Thực hiện tương tự với các thông tin khác:

 • Đào tạo

 • Bồi dưỡng

 • Khen thưởng

 • Kỷ luật

 • Gia đình

 • Tài sản

Để chọn được thêm các thông tin, quản lý chọn vào dấu 3 gạch ngang, sau đó Tích chọn vào thêm Tài liệu khác để khai báo, ghi chú... các loại tài liệu có liên quan đến nhân sự này

Last updated