Thêm mới Loại tài sản

Bước 1: Tại giao diện hệ thống chọn HRM -> Chọn Quản trị phân hệ HRM

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM+ -> chọn Danh mục -> chọn Quản lý tài sản -> chọn Loại tài sản

- Loại tài sản ở đây có thể hiểu là những tài sản phẩm thuộc vào những nhóm tài sản đã thiết lập ví dụ trong thiết bị văn phòng sẽ có những tài sản như máy chiếu, máy in….

Bước 3: Trong Loại tài sản chọn Thêm mới sau đó khai báo đầy đủ thông tin của loại tài sản sau đó ấn Lưu thay đổi

Last updated