Chi tiết nhập/ xuất hoàn vật tư

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về quá trình nhập, xuất và hoàn trả vật liệu trong dự án.

Bước 1: Tại giao diện chọn Chi tiết nhập/xuất/hoàn vật liệu, chọn Vật liệu, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi thông tin giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngày

  • Mã phiếu

  • Diễn giải

  • Đơn giá

  • Số lượng & Thành tiền Nhập

  • Số lượng & Thành tiền Xuất

  • Số lượng & Thành tiền Hoàn

  • Số lượng Tồn kho

Last updated