Cách thay đổi thông tin cuộc họp

Khi cần thay đổi những thông tin liên quan đến cuộc họp như người tham gia, thư ký cuộc họp, thời gian,....ta tiến hành các thao tác sau:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thay đổi

Bước 3: Chọn thông tin cần thay đổi, sau đó ấn Lưu

Last updated