Hợp đồng

Thiết lập cấu hình và danh mục cho hợp đồng

- Từ giao diện Menu >> chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn cấu hình >> chọn Hợp đồng

- Ở mục cấu hình hợp đồng , anh/chị có thể cấu hình Tự động cập nhật thông và Theo dõi hợp đồng

- Ở mục Phân quyền , anh/chị có thể phần quyền các chức năng cho những người liên quan

- Ở mục trường tùy chỉnh , anh/chị có thể tùy chỉnh được một số trường thông tin hiễn thị

- Chọn Thêm mới >> chọn Tạo trường mới để thêm một trường tùy chỉnh

- Điền các thông tin của trường tùy chỉnh sau đó chọn Lưu

- Thiết lập danh mục cho hợp đồng

- Từ giao diện Menu >> Chọn CRM >> chọn Quản trị phân hệ CRM

- Chọn Danh mục >> chọn Hợp đồng

- Đê thêm Loại Hợp đồng chọn Loại hợp đồng >> chọn thêm mới

Last updated