Thiết lập lý do làm chế độ

Bước 1: Từ menu HRM, chọn “Quản trị phân hệ HRM+”

Bước 2: Chọn vào Danh mục => Chấm công => Lý do làm chế độ => +Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin cần thêm cho lý do làm chế độ sau đó nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated