Cách xóa một công việc

Bước 1: Từ giao diện Danh sách công việc =>> tích chọn các công việc cần xóa

Bước 2: Chọn "Xóa" và xác nhận xóa công việc

Last updated