Cách gán thẻ trên khách hàng

Bước 1: Từ menu phân hệ CRM , chọn Khách hàng

Bước 2 : Tick Chọn tên KH để mở chi tiết khách hàng

Bước 3 : Chọn Thẻ để gán vào khách hàng

Bước 4: Nhấn Lưu để xác nhận gán thẻ khách hàng

Lưu ý: Nếu chưa có Thẻ để chọn -> bạn nhập tên thẻ mới -> nhấn Enter -> Sau đó nhấn Lưu để xác nhận.

Last updated