Không thấy các hợp đồng mà người khác đã tạo

Nguyên nhân: Hợp đồng đã có nhưng tài khoản không thấy - Chưa được gán phụ trách vào các hợp đồng tương ứng

Giải quyết: Với vai trò Quản lý của hợp đồng đó hoặc Giám đốc dự án, gán tài khoản phụ trách hợp đồng tương ứng

*Tuỳ chọn phân quyền cho từng vai trò của hợp đồng:

Last updated