Quản lý công nợ (Bán hàng)

Module Bán hàng phục vụ cho công tác quản lý công nợ của CĐT.