Thêm nhân viên trong quy trình

Thêm nhân viên trong quy trình bán hàng

Trong phần thiết lập quy trình có thể vào mục nhân viên để thêm nhân viên trong quy trình bán hàng

Lưu ý: Có hai phân quyền tài khoản trong thiết lập thành viên trong quy trình : Quản trị và thành viên tại phần phân quyền có thể phân chức năng cho hai nhóm thành viên đó.

Quản trị là người có toàn quyền cấu hình và xử lý thông tin trên cơ hội bán hàng

Thành viên là những người có những quyền chức năng theo phân quyền trong quy trình này.

Last updated