Cấu hình chung

Thực hiện các cấu hình liên quan tới việc lập phiếu, các mã phiếu thu/phiếu chi. Thực hiện các bước sau :

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở phần Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn tab Cấu hình chung để thực hiện cấu hình

Bước 3: Thực hiện cấu hình chi tiết

 • Cho phép lập phiếu chi vượt tồn quỹ: Có được tạo phiếu chi tiền khi số dư trong quỹ không đủ hay không?

 • Cấu hình mã phiếu thu/chi:

  • Có sử dụng: Nếu muốn cấu hình Mã phiếu thu/chi theo cấu trúc riêng của công ty thực hiện tích chọn để bắt đầu cấu hình

  • Số hiện tại: Số phiếu thu/chi hiện tại đã có trên hệ thống

  • Độ dài số: Số sẽ bao gồm bao nhiêu ký tự?

  • Tiền tố: Nhập tiền tố mặc định cho phiếu

  • Hậu tố: Nhập cấu trúc hậu tố mặc định cho phiếu

Nhập xong thông tin cấu hình → chọn Lưu thay đổi để lưu lại cấu hình

* Lưu ý:

 • Cấu hình ở mục cấu hình chung này sẽ áp dụng chung cho tất cả các loại quỹ. Số thứ tự sẽ được tạo tuần tự theo thời gian tạo của phiếu

 • Nếu muốn thực hiện cấu hình riêng cho từng loại quỹ sẽ thực hiện thiết lập ở trong từng quỹ cụ thể để áp dụng

 • Với việc cấu hình riêng cho từng quỹ, không được để các ký tự trùng nhau để tránh sai và phát sinh lỗi.

Last updated