Cách thêm mới nhóm quyền

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Bạn chọn Nhóm quyền → chọn Thêm → Điền thông tin cho nhóm quyền mới và ấn Lưu.

Bước 3 : Sau khi Lưu, chọn nhóm quyền vừa thêm. Chọn các quyền cho nhóm quyền và ấn Lưu.

* Lưu ý: Khi phân quyền cho các tài khoản theo nhóm quyền hay theo từng thành viên thì bạn đều phải thực hiện tích chọn chức năng “Bàn làm việc” vì đây là trang chủ của hệ thống.