Quản lý chi phí

Với mỗi dự án sẽ có các định mức chi phí khác nhau, chi phí cho cả dự án sẽ được gọi là chi phí chung. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đưa ra định mức chi phí cho các hạng mục có trong hợp đồng. Hỗ trợ cho việc kiểm soát chi phí đề ra cho hạng mục nhờ vào việc cảnh báo định mức.

Khoản mục chi phí (hay Danh mục chi phí) sẽ được tạo một lần và dùng cho tất cả dự án

Last updated