Quản lý các hoạt động

Người dùng có thể xem lịch sử của các hoạt động đã diễn ra trong dự án, bao gồm các thay đổi, chỉnh sửa, tiến độ công việc và nhiều khía cạnh khác của dự án.

Cách xem lịc sử hoạt động của dự án

Tại giao diện của dự án, chọn Hoạt động

Last updated