Cách thêm mới nhóm tài nguyên

Nhóm tài nguyên để gom nhóm những tài nguyên của tổ chức phục vụ công tác phân quyền quản lý . Để thêm mới nhóm tài nguyên thực hiện các bước sau:

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE

Bước 2 : Chọn Danh mục, chọn Đăng ký tài nguyên

Bước 3 : Chọn nhóm tài nguyên, chọn Thêm mới

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và bấm Lưu thay đổi

* Lưu ý :

  • Không cần duyệt : Tài nguyên đăng ký xong mặc định là đã duyệt.

  • Duyệt theo trình tự : duyệt tuần tự theo từng bước, cho phép thiết lập số lượng bước, người duyệt từng bước.

  • Phòng ban được sử dụng : Cho phép phòng ban nào, người dùng nào được phép đăng ký.

  • Thông tin mở rộng : Dùng để thêm các trường thông tin của của tài nguyên.

  • Thông tin đăng ký : Thông tin sẽ hiển thị khi nhóm tài nguyên được đăng ký. Ở đây sẽ cho phép lựa chọn đăng ký ở module nào : Booking và Meeting .

Last updated