Vào phiếu nhập (xuất-hoàn) để cập nhật, thay đổi số lượng nhưng không tìm thấy nút Lưu

Nguyên nhân: Với vai trò Thủ kho, phần mềm không cho phép chỉnh sửa phiếu nhập (xuất-hoàn), tránh tình trạng "biển thủ" vật liệu

Giải quyết: Chỉ có vai trò kế toán hoặc Giám đốc dự án mới được quyền chỉnh sửa phiếu nhập(xuất-hoàn)

*Cấu hình:

Last updated