Tính năng nhập công

Phần mềm FastCons đã hỗ trợ người quản lý nhập công cho nhiều nhân viên mà không cần thông qua bước phê duyệt.

Với tính năng này, hỗ trợ hiệu quả việc quản lý công nhật thông qua việc Ban chỉ huy cập nhật số công làm việc cho Công nhân thông qua hình thức nhập công hàng loạt. Dựa vào số công - số giờ làm việc cũng như các thông tin về làm thêm - tăng ca được nhập từ vị trí Ban chỉ huy, FastCons hỗ trợ tự động hoá bảng lương cho Công nhân với chi tiết thời gian làm việc, mức lương, thông tin chấm công trong tháng.

Last updated