Lập phiếu chi "Thanh toán nhà thầu phụ"

Hướng dẫn chi tiết cách Lập phiếu chi "Thanh toán nhà thầu phụ" trên phần mềm FastCons

Yêu cầu:

Tài khoản phải có quyền Giám đốc dự án hoặc Kế toán của dự án

Bước 1: Tại các đợt thanh toán đã tạo, chọn đợt thanh toán cần lên phiếu chi

Bước 2: Chuyển qua tab Thu Chi. Tại đây, lập phiếu chi, lưu ý chọn đúng Loại chi và tích Hạch toán cũng như cập nhật đúng số tiền đã trả nhà thầu phụ.

Bắt buộc phải tick Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh để cập nhật công nợ

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn tất

Last updated