Cách theo dõi tổng quan về sử dụng tài nguyên

Bước 1 : Từ giao diện OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên.

Bước 2 : Mặc định sẽ ở giao diện Dashboard → Sau đó chọn thời gian để xem tổng quan đăng ký sử dụng tài nguyên.

Last updated