Công việc phát sinh thu chi

Mục đích: cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thu chi phát sinh, tác động tài chính đến dự án và quản lý tài chính trong quá trình thi công

Bước 1: Tại giao diện chọn Công việc phát sinh thu chi, sau đó chọn khoảng thời gian cần thực hiện theo dõi -> bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi thông tin trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

 • Công việc

 • Ngân sách: Dự trù chi phí công việc

 • Lũy kế thu đầu kỳ

 • Lũy kế chi đầu kỳ

 • Tổng thu kỳ này

 • Tổng chi kỳ này

 • Lũy kế thu cuối kỳ

 • Lũy kế chi cuối kỳ

 • Nợ - chênh lệch cuối kỳ

 • Dư thực tế cuối kỳ

 • Dư kế hoạch cuối kỳ

Last updated