Vật liệu sử dụng trong công việc hàng ngày

Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng vật liệu trong công việc hàng ngày

Bước 1: Tại giao diện chọn Vật liệu sử dụng trong công việc hàng ngày, chọn khoảng thời gian cần xem & công việc cần xem, sau đó bấm Tìm kiếm

Bước 2: Theo dõi chi tiết trên giao diện hoặc Tải báo cáo

Các trường thông tin có trong báo cáo:

  • Ngày

  • Mã vật liệu

  • Tên vật liệu

  • Đơn vị

  • Định mức sử dụng hàng ngày

  • Tổng mức sử dụng trong ngày

Last updated